Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY,DOPRAVA,REKLAMACE

1.OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
UVEDENÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UPRAVUJÍ VZÁJEMNÁ PRÁVA PRODÁVAJÍCÍHO A JEHO ZÁKAZNÍKŮ, KTERÁ VZNIKAJÍ PŘI PRODEJI ZBOŽÍ REALIZOVANÝM PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU. OBCHODNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA VEŠKERÉ DODÁVKY ZBOŽÍ REALIZOVANÉ PRODÁVAJÍCÍM JINÝM PRÁVNICKÝM NEBO FYZICKÝM OSOBÁM („ DÁLE JEN KUPUJÍCÍ“). VZÁJEMNÉ VZTAHY SE ŘÍDÍ OBECNĚ PLATNÝMI PRÁVNÍMI NORMAMI, ZEJMÉNA PAK OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM (Z.Č. 40/1964 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ), POPŘÍPADĚ OBCHODNÍM ZÁKONÍKEM (Z.Č. 513/1991 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ), A TO DLE SUBJEKTU KUPUJÍCÍHO.
JSOU-LI MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM SJEDNÁNY PODMÍNKY ODCHYLNĚ, JSOU TYTO „SMLUVNÍ PODMÍNKY“ NADŘAZENÉ.
II. OBJEDNÁVKA A NÁKUP ZBOŽÍ
KUPUJÍCÍ JE OPRÁVNĚN OBJEDNAT VYBRANÉ ZBOŽÍ ZOBRAZENÉ NA DANÉM INTERNETOVÉM OBCHODU. OBJEDNÁVKU LZE UČINIT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:
– PROSTŘEDNICTVÍM „NÁKUPNÍHO KOŠÍKU“  TJ. WWW ROZHRANÍ
– ELEKTRONICKOU POŠTOU (E-MAILEM)
– TELEFONICKOU SLUŽBOU
– PÍSEMNĚ NA ADRESU PRODÁVAJÍCÍHO
ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY JE POVAŽOVÁNO ZA NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY, VE VZTAHU KE ZBOŽÍ UVEDENÉMU V OBJEDNÁVCE. DORUČENÍM OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍMU KUPUJÍCÍ PROHLAŠUJE, ŽE SE SEZNÁMIL S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI, JEŽ AKCEPTUJE, PŘIČEMŽ SOUČASNĚ AKCEPTUJE CENY ZBOŽÍ A SLUŽEB, KTERÉ JSOU PLATNÉ V OKAMŽIKU ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍM VZNIKÁ KUPNÍ SMLOUVA S OBSAHEM UVEDENÝM V OBJEDNÁVCE. V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO ODBĚRU ZBOŽÍ V PROVOZOVNĚ PRODÁVAJÍCÍHO VZNIKÁ KUPNÍ SMLOUVA V OKAMŽIKU PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ – V SOULADU S PŘÍSLUŠNOU OBJEDNÁVKOU.
NÁKUP PROSTŘEDNICTVÍM PŘEDMĚTNÉHO INTERNETOVÉHO OBCHODU LZE USKUTEČNIT POUZE NA ÚZEMÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. V PŘÍPADĚ ZÁJMU LZE TENTO REGULATIV INDIVIDUÁLNĚ UPRAVIT – VIZ SMLUVNÍ PODMÍNKY.
KAŽDÁ OBJEDNÁVKA MUSÍ SPLŇOVAT NEZBYTNÉ NÁLEŽITOSTI NUTNÉ PRO ŘÁDNÉ VYSTAVENÍ DOKLADŮ A DORUČENÍ POŽADOVANÉHO ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU. NEZBYTNÝMI NÁLEŽITOSTMI OBJEDNÁVKY JSOU:
– ÚDAJE JEDNOZNAČNĚ IDENTIFIKUJÍCÍ KUPUJÍCÍHO (JMÉNO A PŘÍJMENÍ KUPUJÍCÍHO, V PŘÍPADĚ PRÁVNICKÝCH OSOB NÁZEV A IČ)
– PŘESNÁ DODACÍ, POPŘÍPADĚ FAKTURAČNÍ ADRESA, A TO VČETNĚ PSČ
– ALESPOŇ JEDEN FUNKČNÍ KONTAKT (TELEFON, E-MAIL ATD.)
– PŘESNĚ SPECIFIKOVANÉ ZBOŽÍ
– POŽADOVANÝ ZPŮSOB DOPRAVY A ÚHRADY ZBOŽÍ.
ZADÁ-LI KUPUJÍCÍ CHYBNÉ KONTAKTNÍ ÚDAJE, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ NELZE DORUČIT PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY, POVAŽUJE SE TAKOVÁ OBJEDNÁVKA ZA ZRUŠENOU.
KUPUJÍCÍ JE OPRÁVNĚN OD UZAVŘENÉ KUPNÍ SMLOUVY ODSTOUPIT BEZ JAKÉHOKOLIV DŮVODU A BEZ JAKÉKOLIV SANKCE, A TO DO 14 DNŮ ODE DNE, KDY PŘEVZAL ZBOŽÍ. ODSTOUPENÍ MUSÍ BÝT PÍSEMNÉ A MUSÍ OBSAHOVAT PŘÍSLUŠNÉ (ZÁKONNÉ) NÁLEŽITOSTI. KUPUJÍCÍ ZÁROVEŇ NA SVÉ NÁKLADY A NEBEZPEČÍ VRÁTÍ NEPOŠKOZENÉ ZBOŽÍ V BEZVADNÉM STAVU A V NEPORUŠENÉM ORIGINÁLNÍM OBALU, VČETNĚ VEŠKERÝCH SOUČÁSTÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOKLADŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K DANÉMU ZBOŽÍ, A TO ZPĚT PRODÁVAJÍCÍMU. OD KUPNÍ SMLOUVY DLE VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK NELZE ODSTOUPIT V PŘÍPADĚ:
– BYL-LI PORUŠEN NEBO POŠKOZEN ORIGINÁLNÍ OBAL V NĚMŽ BYLO ZBOŽÍ DODÁNO
– BYLO-LI ZBOŽÍ POUŽITO ČI POŠKOZENO
– NELZE-LI ZBOŽÍ VRÁTIT V KOMPLETNÍM STAVU VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOKLADŮ
– JDE-LI O ZBOŽÍ, KTERÉ BYLO INDIVIDUÁLNĚ UPRAVENO DLE PŘÁNÍ KUPUJÍCÍHO
VÝŠE UVEDENÝCH USTANOVENÍ NELZE UŽÍT V PŘÍPADĚ KUPNÍ SMLOUVY VZNIKNUVŠÍ PŘI PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ V PROVOZOVNĚ PRODÁVAJÍCÍHO.
OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU LZE ODSTOUPIT  ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K PODSTATNÉMU PORUŠENÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI JEDNOU ZE SMLUVNÍCH STRAN. ZA PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI NA STRANĚ PRODÁVAJÍCÍHO SE POVAŽUJE PRODLENÍ S DODÁVKOU DELŠÍ NEŽ 30 DNŮ.
PRODÁVAJÍCÍ JE OPRÁVNĚN OD UZAVŘENÉ KUPNÍ SMLOUVY ODSTOUPIT ROVNĚŽ V PŘÍPADĚ, ŽE SE OBJEDNANÉ ZBOŽÍ JIŽ NEVYRÁBÍ ČI NEPRODÁVÁ.
V PŘÍPADĚ, ŽE V DOBĚ MEZI UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY A PLNĚNÍM POVINNOSTI DODAT ZBOŽÍ DOJDE KE ZVÝŠENÍ CENY ZBOŽÍ ZE STRANY DODAVATELE ALESPOŇ O 10%, LZE OD UZAVŘENÉ SMLOUVY ODSTOUPIT  (JAKÁKOLIV STRANA), V PŘÍPADĚ, ŽE KUPUJÍCÍ NESOUHLASÍ S NÁVRHEM ZMĚNY KUPNÍ SMLOUVY.
V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K ŘÁDNÉMU ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN VRÁTIT ZAPLACENOU KUPNÍ CENU, A TO NEJPOZDĚJI DO 15 PRACOVNÍCH DNŮ ODE DNE PLATNÉHO ODSTOUPENÍ. V TAKOVÉM TO PŘÍPADĚ JE KUPNÍ CENA VRÁCENA PŘEDNOSTNĚ NA BANKOVNÍ ÚČET KUPUJÍCÍHO, NELZE-LI JINAK, BUDE VRÁCENA POŠTOVNÍ POUKÁZKOU NA ADRESU KUPUJÍCÍHO S TÍM, ŽE NÁKLADY SPOJENÉ S POUKÁZÁNÍM KUPNÍ CENY POŠTOVNÍ POUKÁZKOU NESE KUPUJÍCÍ.

III. DODACÍ LHŮTY
ZBOŽÍ BUDE DODÁNO KUPUJÍCÍMU V DODACÍ LHŮTĚ SJEDNANÉ V KUPNÍ SMLOUVĚ. PODMÍNKOU SPLNĚNÍ DODÁVKY ZBOŽÍ JE UHRAZENÍ KUPNÍ CENY. NEBUDE-LI ZPŮSOB SPLNĚNÍ ZÁVAZKU DODAT ZBOŽÍ SJEDNÁN V KUPNÍ SMLOUVĚ JINAK, POVAŽUJE SE ZÁVAZEK PRODÁVAJÍCÍHO ZA SPLNĚNÝ DNEM, KDY JE ZBOŽÍ PŘIPRAVENO PRO KUPUJÍCÍHO V PROVOZOVNĚ PRODÁVAJÍCÍHO. PŘITOM PRODÁVAJÍCÍ SDĚLÍ KUPUJÍCÍMU, ŽE JE ZBOŽÍ PŘIPRAVENO K ODBĚRU S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM. BUDE-LI PRODÁVAJÍCÍ PROVÁDĚT ČI ZAJIŠŤOVAT PŘEPRAVU ZBOŽÍ NA MÍSTO SJEDNANÉ V KUPNÍ SMLOUVĚ, PLATÍ, ŽE ZÁVAZEK PRODÁVAJÍCÍHO JE SPLNĚN ODEVZDÁNÍM ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU, NEBO ODEVZDÁNÍM ZBOŽÍ PRVNÍMU DOPRAVCI K PŘEPRAVĚ DO MÍSTA URČENÍ. V PŘÍPADĚ DODÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DOBÍRKY JE ZÁVAZEK SPLNĚN ODEVZDÁNÍM ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU PROSTŘEDNICTVÍM OSOBY PROVÁDĚJÍCÍM DOBÍRKOVOU SLUŽBU.
ZBOŽÍ JE PRODÁVAJÍCÍM ODEVZDÁNO KUPUJÍCÍMU S DOKLADY VZTAHUJÍCÍMI SE KE ZBOŽÍ DLE DRUHU ZBOŽÍ (DODACÍ LISTY, NÁVOD, ATEST APOD.).
IV. POUŽITÍ ZBOŽÍ
ZBOŽÍ LZE POUŽÍVAT POUZE V SOULADU S ÚČELEM, PRO KTERÝ JE ZHOTOVENO A URČENO. ZA NÁSLEDKY VZNIKLÉ POUŽITÍM ZBOŽÍ K JINÝM ČELŮM NEBO JINÝM NEŽ STANOVENÝM ZPŮSOBEM ODPOVÍDÁ V PLNÉM ROZSAHU KUPUJÍCÍ.
V.  KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
KUPNÍ CENA ZBOŽÍ SE SJEDNÁVÁ VE VÝŠI UVEDENÉ V CENÍKU INTERNETOVÉHO OBCHODU, PLATNÉHO V DEN POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY. PRODÁVAJÍCÍ VYHLAŠUJE ZÁROVEŇ SLEVY NA KONKRÉTNÍ ZBOŽÍ V PŘÍPADECH PRODEJNÍCH AKCÍ, KDY PLATÍ PRO AKCI VYHLÁŠENÁ CENA ZBOŽÍ. ZBOŽÍ OZNAČENÉ JAKO AKČNÍ JE PRODÁVÁNO POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. POKUD OBJEM OBJEDNÁVANÉHO ZBOŽÍ PŘEVYŠUJE MNOŽSTVÍ, KTERÉ MÁ PRODÁVAJÍCÍ SKLADEM, BUDE KUPUJÍCÍ O TÉTO SKUTEČNOSTI VYROZUMĚN. PO TOMTO VYROZUMĚNÍ SE KUPUJÍCÍ ROZHODNE, ZDA AKCEPTUJE ZBOŽÍ V POČTU ROZDÍLU MEZI SKLADOVOU ZÁSOBOU A POŽADOVANÉM MNOŽSTVÍM ZBOŽÍ ZA BĚŽNOU CENU, NEBO OD SMLOUVY ODSTUPUJE. PRODÁVAJÍCÍ MŮŽE OD SMLOUVY ODSTOUPIT, POKUD BUDE KUPUJÍCÍ TRVAT NA POŽADOVANÉM MNOŽSTVÍ ZBOŽÍ ZA AKČNÍ CENU, A TO V PŘÍPADĚ, ŽE POŽADOVANÉ AKČNÍ ZBOŽÍ JIŽ NENÍ SKLADEM V DOSTATEČNÉM POČTU.
MOŽNOSTI PLATBY:
PRODÁVAJÍCÍ POVAŽUJE ZA STANDARDNÍ ZPŮSOBY PLATBY:
– PLATBA DOBÍRKOU
– PLATBA PŘEVODEM Z ÚČTU (PO DOMLUVĚ)
– PLATBA V HOTOVOSTI NEBO PLATEBNÍ KARTOU V KAMENNÉ PRODEJNĚ
ODLIŠNÉ ZPŮSOBY PLATBY JSOU POVAŽOVÁNY ZA NESTANDARDNÍ A V PŘÍPADĚ ZÁJMU JE NEZBYTNÉ ZÍSKAT PŘEDCHOZÍ SOUHLAS MAJITELE INTERNETOVÉHO OBCHODU.
V PŘÍPADĚ PLATBY DOBÍRKOU BUDE TATO PROVEDENA V HOTOVOSTI PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OD PŘEPRAVCE.
V PŘÍPADĚ PLATBY PŘEVODEM SE KUPUJÍCÍ PŘI OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ ZAVAZUJE UHRADIT CENU ZBOŽÍ PŘEDEM NA ÚČET PRODEJCE, A TO V PLNÉ VÝŠI, DO 14 DNÍ OD REALIZACE OBJEDNÁVKY. POKUD V UVEDENÉM TERMÍNU NEOBDRŽÍ PRODÁVAJÍCÍ ÚHRADU NA SVŮJ ÚČET, BUDE TATO SKUTEČNOST POVAŽOVÁNA ZA PORUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY A PRODÁVAJÍCÍ JE OPRÁVNĚN OD KUPNÍ SMLOUVY ODSTOUPIT.
PŘI OSOBNÍM PŘEVZETÍ ZBOŽÍ V PROVOZOVNĚ PRODÁVAJÍCÍHO LZE PROVÉST PLATBU JAK V HOTOVOSTI, TAK PROSTŘEDNICTVÍM AKCEPTOVANÉ PLATEBNÍ KARTY.
VI. PŘEPRAVA ZBOŽÍ
KUPUJÍCÍ SI MŮŽE PŘI NÁKUPU ZVOLIT ZPŮSOB PŘEPRAVY, KTERÝM MU MÁ BÝT ZBOŽÍ DOPRAVENO NA MÍSTO URČENÍ. PRODÁVAJÍCÍ SI VYMIŇUJE ZMĚNIT KUPUJÍCÍM ZVOLENÝ ZPŮSOB PŘEPRAVY, BUDE-LI KUPUJÍCÍM ZVOLENÝ ZPŮSOB PŘEPRAVY NEVHODNÝ Z HLEDISKA ROZMĚRU NEBO VÁHY ZBOŽÍ ANEBO KAPACITY ZVOLENÉHO ZPŮSOBU PŘEPRAVY APOD. O ZMĚNĚ ZPŮSOBU PŘEPRAVY A CENĚ ZA ZMĚNĚNOU PŘEPRAVU BUDE KUPUJÍCÍ DOPŘEDU UPOZORNĚN A PODLÉHÁ JEHO SCHVÁLENÍ.
REALIZOVANÉ ZPŮSOBY DOPRAVY NA ÚZEMÍ ČR JSOU:
– OBCHODNÍ BALÍK ČESKÉ POŠTY
– DORUČOVACÍ SLUŽBOU PPL
ZPŮSOB DOPRAVY DO JINÉHO STÁTU LZE ŘEŠIT SJEDNÁNÍM SMLUVNÍCH PODMÍNEK.
PRODÁVAJÍCÍ DODÁVÁ ZBOŽÍ V OBALE ODPOVÍDAJÍCÍMU POVAZE ZBOŽÍ.
ZBOŽÍ OZNAČENÉ JAKO „SKLADEM“ JE ODESÍLÁNO ZPRAVIDLA OBRATEM PO ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY. V PŘÍPADĚ, ŽE ZBOŽÍ NENÍ SKLADEM, ČINÍ DODACÍ LHŮTA MAXIMÁLNĚ 14 DNŮ. KONKRÉTNÍ DODACÍ DOBA JE UPŘESNĚNA ZASLÁNÍM E-MAILU.
OSOBNÍ ODBĚR JE MOŽNÝ V PROVOZOVNĚ PRODÁVAJÍCÍHO, A TO NA KONTAKTNÍ ADRESE.
VII. ZÁRUKA A REKLAMACE
ZÁRUČNÍ DOBA ZA JAKOST ZBOŽÍ DODANÉHO KUPUJÍCÍMU ČINÍ 24 MĚSÍCŮ ODE DNE PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, NEVYPLÝVÁ-LI ZE ZÁKONA JINÁ ZÁRUČNÍ DOBA. PRÁVA KUPUJÍCÍHO SE ŘÍDÍ OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM.
NENÍ-LI KE ZBOŽÍ VYDÁN ZÁRUČNÍ LIST, KUPUJÍCÍ UPLATŇUJE SVÁ PRÁVA ZA ZÁRUKY NA ZÁKLADĚ DOKLADU O ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ – FAKTURY PRODÁVAJÍCÍHO.
KUPUJÍCÍ JE OPRÁVNĚN REKLAMOVAT VADY ZBOŽÍ V PROVOZOVNĚ PRODÁVAJÍCÍHO.
VADU ZBOŽÍ LZE UPLATNIT POUZE PŘED ZPRACOVÁNÍM ČI JINÝM POUŽITÍM ZBOŽÍ, A TO NEPRODLENĚ PO ZJIŠTĚNÍ VADY KUPUJÍCÍM.
ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA VADY VZNIKLÉ NESPRÁVNÝM NAKLÁDÁNÍM SE ZBOŽÍM, PO PŘECHODU NEBEZPEČÍ ŠKODY NA KUPUJÍCÍHO.
PODROBNÉ ZNĚNÍ REKLAMAČNÍHO ŘÁDU NALEZNETE ZDE:
HTTP://WWW.REKLAMACE.CZ/
VIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
PRODÁVAJÍCÍ PROHLAŠUJE, ŽE VEŠKERÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU DŮVĚRNÉ, JSOU ZPRACOVÁVÁNY V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI Z.Č. 101/2000SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, PŘIČEMŽ ÚDAJŮ BUDE UŽITO POUZE K USKUTEČNĚNÍ PLNĚNÍ SMLOUVY S KUPUJÍCÍM, KDY NEBUDOU ZVEŘEJNĚNY, POSKYTNUTY TŘETÍ OSOBĚ ČI JINAK ZNEUŽITY ZA JINÝM ÚČELEM (NEPLATÍ PRO PŘEDÁNÍ NEZBYTNÝCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ZAJIŠŤUJÍCÍMU PŘEPRAVU ZBOŽÍ).
VÝŠE UVEDENÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU UVEŘEJNĚNY NA STRÁNKÁCH INTERNETOVÉHO OBCHODU PRODÁVAJÍCÍHO A JSOU PŘÍSTUPNÉ KAŽDÉMU ZÁJEMCI O ZBOŽÍ PRODÁVANÉ PRODÁVAJÍCÍM.
TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY NABÝVAJÍ PLATNOSTI A JSOU ÚČINNÉ ODE DNE 1.1.2011

2.Doprava zboží

Objednané zboží Vám dopravíme:

  v ČR prostřednictvím 
 

  • České pošty Obchodní balík – doručení do 24 hodin. V případě nezastižení adresáta bude doručovatelem České pošty zanechána “Výzva k vyzvednutí zásilky” a zásilka bude uložena na nejbližší pobočce České pošty 7 dní.

Poštovné: 100,-Kč, Dobírkovné: 30,-Kč, Objednávka nad 2000,-Kč – poštovné a dobírkovné ZDARMA.

Přepravní služby PPL – Doručení zásilky do 24 hodin na Vámi určenou adresu. Zástupce přepravní služby PPL Vás bude před dodáním zásilky telefonicky kontaktovat na Vámi uvedené telefonní číslo. Lze domluvit uložení zásilky. Lyže nelze prostřednictvím PPL služby zasílat z důvodu změny obchodních podmínek této společnosti týkajících se balíků s rozměrem větším než 150cm….

Přepravné: 100,-Kč, Dobírkovné: 30,-Kč, Objednávka nad 2000,-Kč – přepravné a dobírkovné ZDARMA.

v SK prostřednictvím: 

  • Česká pošta – Doručení zásilky do 4 pracovních dní na Vámi určenou adresu.

Cena: 12,-Euro

3.Odstoupení od smlouvy, výměna a reklamace

Odstoupení od kupní smlouvy je možné bez udání důvodu do 14 dní od doručení výrobku. Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. (Doporučeně neznamená na dobírku!)

REKLAMACE

1.reklamace škod vzniklých při dopravě
2.reklamace dodaného zboží
3.lhůta pro vyřízení reklamace
4.záruční doba

REKLAMACE ŠKOD VZNIKLÝCH PŘI DOPRAVĚ

Při převzetí zboží od dopravce nebo na poště je kupující povinen dodané zboží zkontrolovat.

V případě zjištění nedostatků nebo poškození zboží, které bylo způsobeno při dopravě Vám doporučujeme sepsat s dopravcem písemné prohlášení o zjištěných vadách. V takovém případě nemusíte zboží převzít.

O případném zjištění vad nás, prosím, informujte písemně do 3dnů od data dodávky. Zpráva od Vás nám umožní zlepšit dopravní služby.

REKLAMACE DODANÉHO ZBOŽÍ

Kupující je povinen zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí, v každém případě před jeho prvním použitím. Pokud je zjištěno jakékoliv poškození zejména mechanické, vyhotoví kupující písemný záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu u dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace tohoto typu již není možné uznat.

Reklamace se vztahuje na závady způsobené vadou materiálu, popřípadě výrobní vadou.

Reklamaci nám prosím, zasílejte na adresu: Hudysport, Dlouhá třída5, 736 01 Havířov. Zajistěte vždy řádný obal, předejdete tím případnému dalšímu poškození při dopravě. Zboží je těba reklamovat čisté a suché, ve stavu, který neodporuje standardním hygienickým zvyklostem.

LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů od převzetí zásilky s reklamovaným zbožím.

Zboží je třeba reklamovat v řádném obalu a současně se všemi doklady a návody, které jsou k výrobku dodány.Zásilka musí obsahovat písemný popis reklamované závady s podpisem zákazníka.

Prodávající vyrozumí nejpozději do 5ti pracovních dnů kupujícího o způsobu řešení reklamace.

ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba na námi prodávané zboží je v souladu se zákonem 24měsíců ode dne převzetí zboží. Pokud výrobce poskytuje záruku delší,poskytujeme tuto záruku i my Vám.

Zboží je třeba reklamovat ihned po zjištění závady!!

REKLAMACE V KAMENNÉ PRODEJNĚ

Veškeré zboží můžete reklamovat i osobně na naší kamenné prodejně Hudysport,Dlouhá třída 5,736 01 Havířov-Město

PROVOZOVATEL:

Hudysport Havířov                                                                                                                                                    Ing.Petr Valchář
Dlouhá třída 5
736 01 Havířov
IČ: 48815446
DIČ: CZ6205041128